f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Гьаланачи пикридухъеная!

Нушала рес­пуб­лика­лизиб, арагIебли Рос­сиялизибван, адамти выбортачи хIядур­бикIули саби. Депутатуни бетаэс дигутани жамигIятлис се-дигара барес чучи чейсули саби, рахли саби депутатунили биркIалли. Ца­ца­­бехIти адамтани илдала гъай къунбази халдирули сари ва илдала авараличи дукар­бир­хIули саби.

16 сен 2016 0 комментарий   Руслан Ражабов

ЦархIилти чу­ла яшав ункъбиахъес, ул­ка­­­ли­зибси палакатдеш камбиахъес багьандан, чидил партиялис, кандидатлис тIама бедес гIяхIсил пикрумазиб саби. Нушала республикализир выбортала замана чучи пикри имцIали битIикIути дахъал челукьути масъулти лерал. ГIергъити бузразир ни­зам-кьяйда далтахъути ор­гантани вагьабиюнтачи, такь­сирчибачи къаршили дура­дур­кIути бар­кьуд­луми им­цIа­дарили сари. ХIе­ра, гьалаб­ван Избербаш шагьар­ли­зиб экстремистунала кьукья къирбариб. Илдани Сер­гокъа­лала районнизиб бамс­ри­ахъес дурабухъунти адам­тала кьукьяличи чябхъин бариб­сири ва кIел адам, илдазивад ца — полицияла хIянчизар, ка­­бу­­шибтири. Ил кьукьяли, ил­­кьяй­дали, Избербаш ша­гьар­ла мякьлабси М29 би­кIу­си гьуниличиб тIашти кIел ГАИ-ла хIянчизар кабу­шиб­тири. ХIера, гьанна чулира бар­гиб жагьанаблизи дякь. Бу­­­сурман адамлис къа­да­гъа­­­­барибси саби цархIил адамла жан къябаахъес. Ил ба­­­­­рибси жагьанаблизи ахIи чи­­­­­на виркура, гьатIи? Ну­н­­­и­­ Дагъистан Рес­пуб­­ли­ка­ла­ муфтийла замес­титель Мя­­­­­­­­хIям­­мад-ХIяжи Дау­дов­ли­­­­­­ч­ил их­тилатбирухIели, илини бу­риб­сири: «Гьарли-марси бу­сурмайс хIяйвайчи дя­хъес их­тияр лебси ахIен. Гьа­тIи, жагали бегIунси кьар ганз­бирес их­тияр лебси ахIен, рах­ли ил мер барсурбирес дякь леб­ли биалли. Аллагь ви­кIу­ли сай: нуни адамла дяхI дур­­хъа­да­­рира цархIилти акIа­хъубти се­кIайчир. ХIе­биал­ли, их­­­тияр лебсив Аллагьли че­бяхI­­­­ва­рибси адамлис зарал би­­­рес?»

Сен кайсути ярагъ жагьилтани? Сен цархIилтачи къар­шили дурабулхъути? Сен пачалихъла кабизуни палакатдарес дигути? Илдигъунти суалти алкIули дургар гьарил гIядатласи адамла. Юх, гьанна хIериэс дебали къиянни саби. Алапа камли саби, ил хIяжатти секIал асес биули ахIен. Леб хIянчи агарти адамтира. Амма, илди такьсирчиби, къачагъуни гIямру къиянни сари или ахIенгу дурабулхъути. Илдас дин батахъес, «гъазават» барес дигули саби. Сен? Нушала улкализиб вегIлис дигуси дин бузахъес ихтияр леб. Сецад-дигара мижитуни, киласабира, синагогунира тIашли сари. Вагьабиюнтира балтутиригу гьалаб. Илди адамтачи къаршити авара дехIдихьибси замана къадагъабарибтири. Гьанна дахъал гъай ахъдурцули сари адамти полицияла хIянчизартани хIисаблизи кайсули саби или. Илди хIянчи дурадуркIухIели низа-кьяйда дулъули сари бикIути бахъал­ са­би. ХIисаблизи касибти адамтазибад цацабехIти, илди сия­­хIуназибад саби убкасахъе­с гIярзаличил дугьабилзули са­би. МяхIячкъала шагьарла Администрацияла жамигIятлис урехи хIебиахъес бузуси управлениела хIянчизар МяхIяммад ГIябдурашидовличил варх ну илдигъунти гIярзаби делкIунти адамтачил гьунидаэс ибси кьасличил дурадухъунра. Ишаб бурес хIяжатли саби: жа­мигIятлис урехи хIебиахъес бузуси управлениели илди хIисаблизи кайсути ахIен ва илад убкайсути ахIен. Управлениели илдигъунти адамтас хIяжатти далилти дучахъес кумекбируси саби. Илдачила унрубазирад, тяништазибад баянти дурчути сари. ХIисаблизибад убкасахъес багьандан чумал унрани илди адамти кабизалачебти, хIялалти, даршути биънилис бикьридеш дарес хIяжатси саби. Эгер кIинайс илдани такь­сир дураберкIалли, бикьруманнира законна гьалаб жаваб лугуси саби. Нуша Виноградовла уличилси кьакьалабси гехIъибил номерличилси юртлизи дакIира. Ца юртлизиб хIисаблизи касили урегал урши леб. Илдазибад хIябли сияхIлизибад убасахъес гIярза белкIи саби. Тамашала анцIбукь ахIену, ца хъалибарглизибадти кIел узи хIисаблизи касибхIели, ца «наб хIисаблизив калес дигулра, ну гьарли-марси салафит сайра» или чIумали кайзурли сай, виштIал узис сияхIлизивад увасахъес дигули сай. Юртла гьалаб лебти гьести гIямрула хьунул адамтани илди дурхIни гIяхIти саби, тIентIлисалра зарал барибти ахIен или гIеббуциб. Ца хьунул адамли гIярза белкIун виштIалгъуна узи гIеввурцули. Адамтала гъай хIясибли, лебилра дурхIни бархIехъ ца кьукья барили мижитла башули саби, хIерели хIянчурбачиб саби. ЦацахIели барх тIашли бирар.
Адамтани балули ахIен секьяйда алкIутил террористунала кьукьни. Илди дузнила дигIяндешуни лерти сари. Дахъал кьукьни «дусули» лерти сари. Бурес гIягIнибиркур, кьукьялизиб хIябал адамличибад вецIличи абикайчи адам биэс асубирар. Илди цахIнабикили, барх мижитлизи, спортзаллизи, бамсри ихъути мераначи башути саби. Илдала левси сай халалгъуна, илди илис «Амир» или бикIути саби. Илини илдас буйрухъ бедайчи даршули хIербирути саби. Чузи буйрухъ барибхIели, илдани някъбази ярагъ касес асубирар ва гьалаб чула унрубачиб хIербирути, саби гьалмагъбикибти адамтачи къаршили дурабулхъан. Чула кьукьялизивад чи-виалра гIелумизалли, илдани илра къирвирули сай. Нуша ихтилатдикIути адамтани ил секIайчила хIебалуси саби нушани или буриб. Ил багьандан алавчартас террористунала кьукьначил бархбасунти адамти вайнукьаби саби или гьанхIебиркур. «Бахъ гIяхIти, бузути дурхIни саби, алавчартас салам луга, кумекбирули бирар. ХIебирар илди вайнукьаби бетаэс, — или ну­шани гьаман гъай иргъули ди­рехIе викIар МяхIяммад ГIяб­дурашидов. — КIинайс ил­ди чябхъин барили, вацIур­ба­зи арбашули саби».
Нуша илаб хIербирути адамтачил ихтилатдикIуси замана, ца мурул адам «чи сая хIушала халал» или тянишвиуб. «Ну хIисаблизи касибси уршила дудеш сайра, ил сияхIлизивад увасахъес багьандан се барес гIягIниси?» — или хьарбаиб илини. Нуни илизи секьяйда хIела дурхIя сияхIунази викибси или суалухъунра. «Дила дурхIя сегъуналра багьана агарли, бакIили полицияла хIянчизарти уцили райотделлизи арукили, гужли хIисаблизи касибси сай», — викIи ил. Нуни судлизи яра прокуратурализи дугьадизурраяв полицияли закон буи (илала гъай хIясибли) дарибти хIянчиличи или бедибси суайс гибси жавабли ну тамашавиахъубра. «Илдани нушаб ярагъ яра наркотик лайбакIили гьатIира вайси агилизи диркахъура. НушакIун Дагъистайзир сарра хIердирути», — буриб дила ихтилатчини. Марлира, нушала цацабехIти адамтани низам-кьяйда далтахъути органтачи бирхауди бирхьули ахIен. Нушала ургаб бахъал декIар-декIарти адамти хIербирули саби. Леб вайти, давлалис ва хIякимдешлис чула яхI-ламус, адамдеш дицибти вайгъубзнира. Амма чула санигIятлис марти, закон бузахъути полицияла, прокуратурала ва судла хIянчизарти лебти саби. ХIушала пикрили, хIушала шайчиб закон буи биалли, гIярзаличил судлизи ва прокуратурализи дугьадилзеная, тIалабвиреная адвокат.
Нуша ардякьунси дур­хIя­ли­ра, сай сияхIлизивад увасахъес дигули гIярзаличил дугьа­изур. Илала хIекьлизиб хIеруди бирули саби. Илала гъай хIясибли, сунечи сегъуналра багьана агарли полицияла хIянчизарти бакIиб ва райотделлизи арукили хIисаблизи уциб. «Иличила нуни дус би­киб­хIели постличиб багьурсири, — викIар Идрис. – Ну хIи­­саблизив виъни хIянчилис дебали диргалабулхъули саби. По­лициялизи балахъес гIягI­ни­ли саби чина-биалра, республикала яра шагьарла дура укьес гIягIнибикалли». МяхIяммад ГIябдурашидовла гъай хIясибли, ил цархIилти хIисаблизи касибтачил вархваси сай. «Сен биалра нушачиб чебси саби илдала шайчиб хIеруди бирес. Бурасли илдигъунти адамтачи нуша базли гьачам дашулра ва хIеруди бирулра», — буриб Администрацияла хIянчизарли.
Нуша хIердирулра дебали бархибси ва жамигIятлис урехи алкIуси замана. Гьар-чинабалра радикалистунала ва экстремистунала тIамри гIеб-гIебалгьули сари. Нушаб, адамтас гьатIира сахъли диэс хIяжатли саби. Гьарил хIушала баркьуди, ганз пикрибиреная ва законна тIалабуни дузахъес хъуммартидая.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru