f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Сен-сен вируси агардарес?

14 окт 2016 0 комментарий   МяхIяммадмухтар МуртузагIялиев
Избербаш шагьар нушала рес­публикала шагьуртазиб бегI­ла­­­ра жагаси, бегIлара эр­кин­­си, адамти хIербиэс къу­лайти шуртIрачилси ва бегI­лара умуси шагьар саби. ГIурра да­­хъал «бегIлара» иб­ти дугьби дурес ви­рар ил ша­гьар­личилара, илаб хIер­би­ру­ти адамтачилара. Ам­ма ле­рилра илди «бегI­лара-бегI­ла­ра» ибти дугьбала мягIна бет­­­кайхъахъути анцI­букьунани адам­та­ла­ паргъатдеш ва ря­хIят­­деш булъули са­би. Ца­ца­бехIти хъалибаргуни ма­рай­­­­ди­рахъули сари, бегIти ва узи-урш­и­ децI­лизи биркахъули саби, хIя­жа­та­гар­шай­чир гьи­ми-кьяс алкIахъули сари, адам­ти ху­мар­бирахъули са­би. Ил Из­б­ер­баш ша­гьар­ла адамта­лацун ахIенну, цахIнабли респуб­лика­лара даршуси бузерира пар­гъатдешра дулъуси иза­ла терроризм са­­би. Ил деба­ли­­­ мягIничебси ма­съала ирз­­ни­ла хIекь­ли­зив гъайу­хъес Из­бер­баш шагьарла ад­­­ми­нистра­­цияла бекIла замес­ти­тель Гьа­ру­нов Мя­­­хIям­мад Хи­дир­­­на­биевичличил къа­р­­ши­­и­ки­ра.

— МяхIяммад Хидирнабиевич, къа­ча­гъуни, къяйк-къуйк, ка­бушиб-бя­хъибти, урга-ур­га­ди КТО-би, лутIи-хьул­чи­ли­­зибад къачагъуни агарбарес ба­гьандан даргиути юртани — чинад дакIибти илдигъунти ба­лагь-кьадар мурталра паргъатси шагьарлизи? Цали ца ле­билра балутигу шагьарланти.
— Нушала шагьар гьарли-марли умуси саби, жагаси саби, ряхIятси саби. Амма терроризмала «изала» гIергъити 20-25 дусла бухIнаб нушала улкализи ва республикализи тIинтIбиуб. Сецад хIейгеси биалра, нушала шагьарлизибра багьарбиуб къачагъунира, вайнукьабира. Нуша лебталалра хIянчурбачир дузутала нукьсандеш саби илди нушачиб багьарбиъни. Жагьилти вагьабиюнтала агитацияла вайси асарлизибад мяхIкамбарес бажардихIедикилра нуша. Илала дурабад, гIергъити дусмазиб адамтала яшав усалбикиб. ХIянчи баргес къяйцIбикIути адамтала лугIи имцIабиуб. Илдигъунти нушала гьар бархIила гIям­ру­лизир къаршидиркути нукьсандешуни пайдалада­риб нушала душмантани. БекI­ла мехIе къагъдарили, чула шай­чи жагьилти битIакIес ва бир­гIя­биргес бажардибикиб ил­ди.
— СССР-ла замана нушала республикали­зир мижитуни дахъал хIедири. Чум мижит лера шагьарлизир? Сен бегIти урух­кIу­ти халабаибти дурхIни мижитунази ба­ша­хъес?
— СССР-ла замана мижитуни гьаннаван дахъал хIедири. Амма дехIибала-дазала дарес дигуси адамлис диргалаулхъуси хIей­ри. МяхIячкъалализир, Дербентлизир халати мижитуни дири. Дири мижитуни Губданила, Мурегала ва цархIилти ши­мазирра. ЖумягIла дехIиба­ла дарес Аллагьли­чи уркIи-уркIилабад бирхути адамти МяхIячкъалализи ва Дербентла мижитунази баши. Дин бузахъутала ургар сегъунтилра жалти ва къал­макъар-гъай хIедири, къяйк-къуйк ва кабуршути хIе­би­ри.
Гьанна биалли, мижитуни дахъал лерли диалра, бусурмантала ургаб цабалгундеш агара. Избербаш шагьарлизир 14 мижит лер. ЖумягI бархIи дазала-дехIибала дарес бахъал адамти, жагьилти башули саби. Амма цацадехIти мижитунала бузериличи нуша разили ахIенра. Илди мижитунази башути дурхIнала бегIтира разили ахIен, сенкIун ила башути жагьилти хIял-тIабигIят дарскадиубли илабад дурабулхъулри. Мисаллис бурасли, вокзалла мякьлаб салафитунала мижит леб. Дудеш агарли­ нешли айкьурси малхIямти хIял-тIабигIятла ур­ши ил ми­житлизи вашухIели, вайла­шай­чив дебали варсиуб. Илини нешлис мурталра ку­мекбирусири, учительтала, ун­рубала хIурматбирусири. Ба­лагь лябкьниличи шакрикибси нешла бисалира сегъуналра асар хIебариб иличи. Сунени рирусигъуна къайгъибариб урши чарварес. Сепайда, хIериуб уршилизи сунела уркIи аргъахъес. ЛайракIили децIла цIали уркIи игуси рисуси нешра, урши пяхIли ветахъиб.
Хала мижитлизиб бузути­ динна агьлуличи чуйнара салафитунала мижитла бузериличи разиагардеш балахъули нуша дугьадизурра. Илди бикIулри: «ил мижитлизиб бузутани нушаб сегъуналра зарал бирули ахIенну, бузахъес батирая». Ихтиюрти далтахъути хIянчизартала биалли пикри ургIебсири. Ила башути чумра жагьил урши гьанна туснакълизиб саби. Ахирра чебуркъуб ил мижитлизи сагал имам катес.
— Диннизиб бузути адамтала бухI­наб хIурматла хIянчизарти лебу?
Бусурман дин ункъли балути, адамтала хIурмат сархибтира леб. Илдигъунтази халварес вирар Ибрагьим-хIяжи. Илини дебали жагали гъайикIесра бала, динна хIекьлизир хьардаибти суалтас жавабти дедесра бала. Жагьилтанира илала халси хIурматбиру. Амма «кIилабала» къяяначил хIилхIи белчIудира касили, нуша динна гIялимти сарра бикIути жагьилтира къаршибиркули саби. Динна гIялим ветаэс багьандан гIилму делчIес хIяжатсигу.
— Терроризмаличи къаршиси хIянчи дурабуркIухIели, телевизорлизир передачаби сен камли чедиахъути?
— Жагьилтала бекIла мехIе къагъдарес, илди биргIябиргес вагьа­биюнтала идеологунани Интернет халаси асарличил пайдалабирули саби. Нушала СМИ-бани телевизорлизир де­бали дугати передачаби че­хIе­диахъни нукьсан­деш саби. Гьайгьай­рагу, илгъуна иргъахънила хIянчи гьаннала гIергъи жигарчеббарес ва цIакьбарес хIяжатси саби.
— Чум адам арбякьуна Сириялизи ИГИЛ-ла шайчиб бургъес Избербашлизибад?
— Полицияла хIянчизар­та­ла баянти хIясибли нушала шагьарлизибад ИГИЛ-лизи бургъес 10 адам арбякьунтири. Лебилра кабушили цалра мицIирли кали ахIен ибти баянтира лер. Илдала бегIтачил чуйнара къаршидикира, гъайдухъунра. Ца адам биалли хьунулра хIябал биштIати дурхIяра арбукили арякьунсири. Халаси замана хIебикили мурул ца дявилизив кавшили уили сай. ДурхIначил хабарагарти къиян-жапализи рикниличила багьурси рурсила дудеш, сунела лебдеш харжбарили арцра дучили, Сириялизи арякьун. Халаси къияйчил рурсира дурхIнира баргиб. Илди Россиялизи чарбарес алавухъун. Амма 9 дус виубси урши нешличилра узбачилра чарухъахъес къачагъуни кьабулхIебикиб. «ХIела муруй иш урши убкIухIели «ХIушаб дигул барая» или аманатварибсири. Эгер кьабулхIерикадли, хIе­ла дудешра каршехIе, хIу­ра илди къачагъунази хIяз­барахъес редлугари, дурхI­нира муртлисал­ра нушачиб кавлан», — иб илдани. Ва­цIализиб бецIван аврикIули, рисули 9 дус виубси дурхIя къачагъунала кьялшубазив ватурли, чаррухъес чебуркъуб илис. Дагъистайзи сабаайчира илди лебилра чуйнара кабуршули хIилхIи калун. Дахъал къиян-жапа ва гуж-зулму чекасесра чебуркъуб илдас. Неш, калунти дурхIначилра дудешличилра хъули чаррухъи халаси замана хIедикили, 9 дус виубси урши «гъазават» бирухIели алхун ибси кахси хабарра бакIиб. ХIера, се баргес арбашули нушала бурги къагъдиубти жагьилти Сириялизи?
Мургьи даргибу, арц даргибу Сириялизи бебшибси хъалибаргли? Мурул кавшиб, урши къел-хIерзи агарли ветахъиб. Сарира къехIбаханализи къаршириркули хIилхIи калун.
— Гьалабван агарбарибси Избербашла къачагъунала кьукьяличила се бурес вируда?
— Халимбеков МяхIяммад террористуначил вархикниличила полицияла хIянчизартани чумал дус гьалаб багьурсири. Ил нешличил ва хъалибаргличил Избербаш шагьарлизив хIерирусири. Илала вайти баркьудлумачила багьахъни нушачира баибсири. Къачагъла нешла уркIили багьурли бурги, урши даршуси гIямрулизивад гIелабяхI гьуни агарси вагьабиюнтала билхIлализи ухIнаикниличила. Рах-магли хъули вакIибхIели, вайнукьабачивад чарухъахъес тиладирикIулри, кьутIкьути нургъби кертIули, рисулри. Амма вагьабиюнтала идеоло­гунала агитатортала иргъахъ­нила хIянчили бекI мехIур­ба­рибси, уркIи биалли къаркъаличи шурбухъахъунси уршили, кахдеш челябкьниличи шакриркули рисуси нешла цIум иргъули ахIенри. МяхIяммад Халимбеков Хушетлизибси къачагъунала кьукьялизи гьала-гьала вархикибсири. Спецназли ил кьукья хасси балбуц дураберкIили агарбарибхIели, секьяйда-сабрил ил къачагълис вебшес бикиб, ва Парауллизив дигIянаикиб. 2015 ибил дусла ноябрь базлизив ил Избербаш шагьарлизи чарухъун ва, «Кавказла вакилтала» амир Асельдеров Рустамла буйрухъ хIясибли, авал къачагъра сайра, Сергокъалала районнизи гечиэс кьасбариб. Июльла вецI­личиб дугила замана Избербаш шагьарлизиб авал адамли такси тIашаиб. Кабииб таксиличи ва таксистлизи «Са­гати планти дедлугуси районнизив хIерируси чула юлдашличи дукаба, гIур кIинайс Сергокъалализи аркьутира» или чIумали буриб. Шоферли разиагардеш багьахъурхIели, ярагъличил урухварили ил гуж-гужли багажниклизи катур. Чула юлдашра варгили, къачагъунани СергокъалализибяхI гьуни даимбариб. Шоферлис багажник абхьили машинализивад вебшес бикиб. Сергокъалализи абаибхIели, вайнукьабани таксистла машина гьунила дублаб батур, саби биалли вацIализибяхI арбякьун. Илаб илдани гIяхIгъабза уршби МяхIяммад ва ГIябдурашид НурбяхIяндовхъали бусуси замана хабарагарли буциб ва ламартдеш дарили кабушиб. Сергокъалала вацIализиб хIилла дураберкIили гIергъи, вайнукьаби Избербашлизи чарбухъун ва илабра бахъал адамти кабушахъес хъарбариб идачи илдала вегIбекIунани. Илдани чула чули барибси бомба пляжлизиб баргаили адамти кабушес пикрибариб. Амма илаб адамти камли чебаили, бомбаличил вокзаллизи бакIиб. Ил­дани кьасбариб бахъал адамти цалабикибси замана бомба вокзалла бухIнаб къяйкаэс. Игъбарлисван, бомба къяйк­хIебухъи калун. 12 ибил ав­густличиб биалли Халимбековла къачагъунала кьукьяли Из­бербаш шагьарла мякьлабси федеральный «Кавказ» хан гьунчиб гIурра сагаси хIилла дураберкIиб. Вайнукьаби автоматуначил хапли чебухъи ДПС-ла машинала бухIна кабиибти инспекторти леб мерлаб кабушиб. Полицейскийтала ярагъра касили илди бебшили пяхIли бетахъиб.
Илди къачагъунас гьанбир­кули бурги, сегъуналра тан­бихI агарли чус ди­гухIели адамти кабуршули мурталра вяш­дикIес дирехIе или. Илди дебали­ хатIабикиб. Ур­кIе­цIи­агардешличил гIяйи­багар­шай­чиб адамти кабуршу­хIе­ли ил­дас чула вегI­бекIунани дедибти хIи гъу­дурти арц харж­да­рес­ра бажар­ди­хIе­бикиб илди.
Къачагъунас къаршидеш дирули вяшбикIуси миллатла комитетла спецподразделениели МяхIячкъалализиб ва Избербашлизиб хасси балбуц дура­бер­кIиб. Избербашлизиб Мя­хIям­мад Халимбеков (1994д.), Ринат ГIусбанов ва Багьаутдин МяхIяммадов (кIелра 1993д), МяхIячкъалализиб биалли – Рашид Умаханов (1990 д), ГIязиз Жамалутдинов ва Назир Кьасумов (1985д.) кабушибтири.
«Сецад гьая гIеркъаси биалра, илалара ахир бирар»,- бикIар дарганти. Ил­гъуна усалси ва нясси, мучлаагарси беб­кIала ахир баргиб вайнукьабала­ кьукьялира. Сегъуналра хъалибарг абикьес пайдаласи хIянчи хIебируси уршиличи (МяхIяммад Халимбековла кIел биштIатира хьунулра гIелаб ка­­лун) гIясириубси неш мурталра зигар­ри­кIусири. Хушетлизибси къачагъунала кьукьялизи гъудурикибхIели, «Ну узул­ра, неш», или зянкъдяхъиб. Уршила хIярамси ва адамтачи гуж-зулму дируси хIянчиличила багьурхIели, децIлизи рикибси неш ребкIиб. Ил, къачагъ ветаурси МяхIяммад, даршуси гIямрулизи чарварес дигули илала хьунуйчилра нуша гъайдухъунра.
«Муруйчил рарх хIер­ри­рули ахIен­ра­ну, тиладибирулра, ну паргъатли ратабая. Рамсурлира илала нясти баркьудлумачила бикьес», — иб гьачам илини нушази. Илкьяйда мучлаагарси бебкIа кьабулбариб жагьил, Аллагьли арати гIямру дедибси МяхIяммад Ха­лим­бековлира илала вайн­нукьаби-узбанира. ЧIянкIли аргъес хIейрулра сен, се багьандан, адамтачи гуж-зулмура хIиллуртира дируси гьуни чеббикIиба илдани? Ца дебали мягIничебси анцI­букь­личилара хъумартурли бурги вай­нукьабани: Дагъистайзиб ба­рибси вайси баркьудицун ахIенну, батIнилис бурибси гъайра хъумуртуси ахIен адамтани. ГIяйибагар адам кавшни кьалли я Аллагьла гьалаб, я адамтала гьалаб бурес хIейэси убяхIси баркьуди саби. Илдани дубуртазиб бузуси «хIила душман» ибси кIел девла цалабикличилара ярагъ някъла касибхIели, хъумуртули бургар. Нушала дубурлантала дурхъати гIядатуни хъумартуртала кьисмат МяхIяммад Халимбековла ва илала юлдашуналагъуна бирар гьаннала гIергъира. Цалра къачагъуначил бархбикибти жагьил адамтала гIямру гIеркъати хIедиъниличила ба­­­­гьаб илдани. Нушала Ва­тIай­­­чира вегIла халкьличира къаршили дурабухъунти ба­хъал­­гъунти къачагъуни ца чумал базла бухIнаб агарбарибти саби. Илдала гIямру дебали къан­тIти сари, эгер хIили някъби­ дясайчи замана­личиб пик­­ри­­бухъи даршути гIя­мру­лизи чар­хIебухъалли.
— Избербаш шагьарлизибад къачагъунала къяянази арбякьунти чум адам гIе­ла­бяхI, даршути гIямрулизи чарбухъуна? 2014-2015-ибил дуслизиб 69 адам республикализиб вай­ну­кьабачибад чарбарес им­кан­ба­кIиб ибси багьахъни ар­гъи­ра­гу?
— Нушала шагьарлизив къа­чагъуначи арбякьунтазивад цалра адам гIелавяхI чариубси анцIбукь гьанхIебиркур. Чули барибси баркьудиличи пашман­биубли чарбухъес дигутира балтути ахIен къачагъунани. «Ару­кьядли хIура каршури, хIел­а хъалибаргра агар­би­ре­хIе­, илдачир гуж-зулму ди­ре­хIе», или урухбирути саби ил­ди.
— ХIукуматла «Урехиагарси шагьар» ибси программала мягIна сегъунси? Ил программа бузулив Избербашлизиб?
— Ил программа хIясибли МяхIячкъала шагьарлизир гьундурачир ва декIар-декIарти учреждениебала, организациябала мякьлар видеокамераби диршути сари. Илди камерабани чедиахъути декIар-декIарти анцIбукьуни ДР-ла МВД-лизибси багьахъниби дашуси цаси пунктлизир чедиахъути сари. Илгъуна хIянчи республикализирти халатигъунти авал шагьарлизир (МяхIячкъалализиб, Каспийсклизиб, Дербентлизиб ва Къизилюртлизиб) даимбируси саби. Избербаш шагьарлизиб ил программа гьачамлис бузули ахIен. Ил бузахъес багьандан гIяхIцад арц харждаресра хIяжатси саби.
— Дагъистайзиб саби акIубла сегъуналра сабаб агаршайчиб адамти кабуршути анцIбукьуни хIедири. Се бетаурли гьанна?
— Адамтала дагьри-гIякьлу вайла шайчидяхI дарсдиубли сари или гьанбиркули саби. Нушала даршани дусмазир кадизахъурти дубурлантала гIядатуни хъумуртули сари. Хас­лира жагьилтани илди мучладирули ахIен. Сецад хIейгеси биалра, арц дедибхIели, се­гъун­ти-дигара такьсирти дарес хIядурти къаршибиркули саби. СССР-ла замана нешла духъути ниъличил, бишIтали лебай хъалибарглизиб, школализиб, жамигIятла бухIнаб дурхъал ватIайчи дигичебтили абилкьути бири уршби. Илгъуна дурхъаси бяркъ гьанна лутIи-хьулчилизибад вайла шай­чиб барсбиубли саби или гьан­биркули саби гIергъити дусмазиб. Вайла шайчиб халаси асар бирули саби жагьилтачи интернетунанира.
— Чили дураберкIес хIя­жат­си дурхIна­чил патриоти­ческий (ватIайс мардешла) бяркъла хIянчи?
— Гьайгьай, вегIла бегIтани, школали, шила жамигIятли, хIу­куматла учреждениебазиб ва организациябазиб бузути хIянчизартани. ХIукуматла замана школабазиб пионерти, комсомолецуни – ва дурхIначил халаси чекабизурдешличил дузути организацияби дири. Нушала улкаличи дигичебти ва ВатIайс марти дурхIни абилкьи. ХIукумат пашбехъубхIели, илди лерилра организациябира тIутIудариб дурхIначил ва жагьилтачил бируси патриотический хIянчира бурес агарли камбиуб ва усалбикиб. Нушала улкала душмантани ил «бацIбухъунси» мер хIисаббариб ва жагьилти бархьси гьунчибад чеббалкIахъес дахъал арцра харждарили илди къачагъуни, зулмукарти, халкьлис ва ВатIайс душманти бетаахъес жигарла хIянчи бехIбихьиб. Илди вагьабиюнтала чекабизурдешличил бируси иргъахънила хIянчила асарра нушани чебиулра: хIиллурти, къяйк-къуйк, гIяйибагаркъи кабуршути адамти.
— Нушачир узби кабуршути дургъби тIашаэс, жагьил уршби бетахъибти нешани кьутIкьути бисаличил хIебисахъес, биш­тIати дурхIни цIуръабачи шурхIе­бу­хъахъес чили ва сегъуна хIянчи дураберкIес хIя­жат­сив?
—Сецад къиянси биалра илгъуна хIянчи нушани барес хIяжатси саби: бегIла гьалаб дурхIнала бегIти, школабазиб бузути учительти, лебилра белчIудила заведениебала коллективти, халаси хIурмат лебти нешанала комитетуни ва динна вакилти, адамтала ихтиюрти далтахъути органтала хIянчизарти - лерилра бамсриагарли дузес хIяжатси саби. Жагьилтачил, школализиб бучIути дурхIначил, идлдала бегIтачил мурталра къаршибиркес, илдала зугIлумачи ва суалтачи лехIбилзес, хIяжатдеш биалли, кумекбирес хъарси саби хIукуматла учреждениебазиб бузути хIянчизартачи.
Избербаш шагьарла кIибил школализи гьаларван дякьунра. Набчил барх илаб Избербаш шагьарла хала мижитла имам МяхIяммад Мажидович ва ДР-лизибси Россияла ОМВД-ла экстремизмаличи къаршидеш дируси центрла хIянчизар Зураб ГIяб­дуряхI­ма­нович Сулайбанов лебри. Дебали дурхI­нас багаласи ихтилат бетаур.
Гьанна республикализиб «Дурхъаси ВатIан» дагъистанланти терроризмаличи къаршили» бикIуси экстремизмаличи ва терроризмаличи къаршиси хIянчила базлихъ бетурхули саби. Избербаш шагьарла администрациялизибра илгъуна хIянчи бирнила план леб. Гьанналаур дарибти хIянчира лер, дарес хIяжаттира. Амма базлихъ таманбиъниличил ил хIянчи таманбарилра или паргъатдиэс асухIебирар.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru