f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Общество

ГьатIира дахъал ­сархибдешуни диаб!

Арбякьунси жу­мягI­лизиб ДР-ла БекI­ла къул­лу­къу­ни за­маналис дузахъуси Вла­ди­мир Ва­сильевла хъарбаркь хIя­сиб­ли, «Россия – имкантала ул­ка» бикIуси коммерцияла ахIенси лебил Россияла ор­га­низацияла икьайчил рес­пуб­ликала «Дила Да­гъистан» би­кIуси бекI­деш­дирантала кон­курс ахир­личи бикиб ва баянти каиб. 
Пятница, 07 сентября 2018 Автор

Абзур дус ил агарли…

ХIябра дархьти дуилигу «Замана хIебаили, селра барес вируси ахIен» би­кIу­ти дугьби. Илис бикьрилис гьан­бур­­шисра ишди бурхIназиб набчил кабикибси ца анцIбукьличила.
Пятница, 07 сентября 2018 Автор

Багьудила мажлис

Дубуртазир гIебш­ни гъамди­кIу­­хIе­ли заб-марка им­цIа­дирар ва аргъ тяхIука­бирар. Амма ил бархIи Даха­даев­­ла районнизиб му­­гIял­­лим­тала байрам лебхIели бурги, Че­вяхIсини аязси бар­хIира ря­хIятси цIуэ­рира пеш­­кеш­дарилри. Дирихьмира учи-учи­дикили, гьарахъси лесла бяхI­лизи иб­кьдикилри. ВацIа-кьадара гьан­на­лис гIебш­нила някьиш варакьдарес далкь­хIеур­ли лералри. 
Пятница, 07 сентября 2018 Автор

Илдала къайгъначибли

Гьалабван районна куль­­ту­ра­ла­ КIял­гIя­лизир «Ахъу­­ша­ла район» МО-ла ад­ми­­нистра­ция­ла заседание ва район­на учи­тельтала август баз­ла совещание дарх ду­ра­дер­кIиб.
Пятница, 07 сентября 2018 Автор

Баянти каиб

Дагъистан Ре­с­пуб­­­ли­ка­ла БекI­ла­­ къул­лу­­къуни за­­мана­лис­ дузахъуси Вла­ди­мир Ва­си­льев­ла хъар­баркь хIя­сибли, «Рос­сия­ – им­кан­тала улка» би­кIу­си­ ком­мер­цияла ахIенси лебил Рос­­сияла организацияла икьай­личил республикала «Дила Да­гъистан» бикIуси бекI­деш­ди­рантала конкурс бузесаибсири. 
Пятница, 31 августа 2018 Автор

Багьудила масъулти ахъдуциб

Регионнизибси ба­гьу­дила дара­жа­личила ва ил гьала­бяхI башахъ­ниличила масъулти ахъ­­дуциб августличиб дураберкIибси учи­­тельтала совещаниеличир. Гьар дуслизиб илгъуна балбуц дура­буркI­ни гIя­датли бетаурли саби. Иш дуслизибра Дагъиста лерилра районтазибадти ва ша­гьуртазибадти педагогунала кол­лек­тивтала­ вакилти цала­бикиб Мя­хIяч­къа­­лализибси Гьал­магъдешла Юрт­ли­зиб.
Пятница, 31 августа 2018 Автор

КахIебурхуси садакьа

Дагъиста тах шагьар МяхIячкъалализиб тIашбалтуси ГIиса Идбагла (гI.с.) уличилси динна ва багьудила Центр Евро­па­ли­зиб бегIлара хала­силизи халбируси саби.
Пятница, 31 августа 2018 Автор

ДурхIнас гIямру хасдарибси

Гьанбиркур 36 дус гьалаб Къуп­пала ши­лизиб бе­тер­хурси пергер мекъ. Илаб учи­би­кибти къуппакантицун ахIенри. Ле­бил Дагъиста шими-шагьуртазибадра балли жами­гIят леб­ри дарган Ризва ва булеги ГIяйшатла мекъла ра­зи­деш бу­тIес бакIили.

ГIилму вавалибяхъяхъибси

Дарганти-ургаб камли ахIен гIил­му гьалабяхI башахъес ва ва­валибяхъяхъес къайгъни да­­кIу­­дарибти ва машгьурти гIялимти бе­таур­ти. Улкалис, республикалис ва жа­ми­гIятлис мягIничебси ил баркьудилизи ахъибтала ургаб леб дубурлан пергер хьунул адамтира. Илдазирад ца сари Аминат ГIя­ли­хановара. ХIера, илис хасбарибси саби иш дила макьалара.
Пятница, 17 августа 2018 Автор

Гъармукадеш черардукиб

Ишди бурхIназив сав­ли цIябли ле­балли хъулкис Къиз­ларлизибси ца супер­мар­кет­лизи ухIнаухъес бикиб. Илабад­ли шагьарлизиб де­журст­воличибти Дагъиста рос­г­вардиялизиб къул­лукъ­бирути старший сер­жан­туни Ши­ха­мир Лелеевличи ва Ря­хIим Ну­хIов­личи вяв­деш­ла сигнал бакIиб.
Пятница, 17 августа 2018 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru