f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

ЛукIен, Аминат...

 Адам сунела гIям­ру­лизив мур­талра гьу­цIикIули сай гьала­вяхI вашес, бузерилизир диаб, пагь­мулизир диаб сархиб­де­шуни диахъес. 
06 авг 2016 1 Комментарий   С.ГIялиева
Амма цацабехIти леб чула пагьмула дазурби кадилзахъу­тира, сегъуна-биалра мягI­ни­чебси ца ганз кацIиб­хIели, кIиэ­сил ганз кацIес урух­кIути. «Ну­ни сархибси чедиб­дешра баибси саби наб» или лехI­­­­кайхъутира. Дагъиста халкьла поэт Аминат ГIяб­дул­ма­напова биалли илдигъунта­ла лугIилизирадси ахIен. Су­нела пагьмула шайчир сецад сархибдешуни диалра, гьа­тIиралра гьаларяхI рашес, пагь­­мула ахъанайти чедидяхъес­ гъира­черси сари ил. ХIера, гьа­ларван ил «Литературализир сархибде­шуни диахъни ва дахъал дусмазиб сабухъчебси хIян­чи барни багьандан» Да­гъис­­та БекI­­ли ХIурматла Грамо­та­­ли­чил шабагъатларариб. Или­чир тIаш­ризес пикри агара Ами­натла. ИшхIелира илини дар­гантала челукьути масъулти ахъдурцути, жагьилтази пергер гIядатуни мяхI­­­камдирахъес гIеб­­­бурути, гIямрула лерилра шалуби сипатдирути назмурти лукIули сари. Илис бикьридеш дирули сари «Россияла дахъал миллатунала литературализи ва жагьилтас гIяхIси бяркъ бедлугнилис халаси пай кабихьни багьандан» Россияла писатель­тала Союзла правлениела ХIур­мат­ла Грамоталира. 
А.ГIябдулманапова ну­­шала газе­таличил цIацIали рарх­­ра­сун­сира сари. Сегъуна-биал­­ра маш­гьурси анцIбукьлис хас­ба­рибси макьала газетали­зи бел­кIес къалабали рирар ил. Гьай­гьай­рагу, ил бархьсира са­­би. Халкьла поэт, ил халкьли­чила, илала гIямрула яшавла шуртI­ра­чила пикриикIуси адам сай. Гьайгьайрагу, алавчарли­ ка­дир­кути анцIбукьуначи или­ни­ пик­ри бяхI­чихIейэсра хIе­ри­­рар. 
Газетала гьарил балбуцли­зирра мурталра ил жигарла бу­­тIакьяндеш дарес хIядурли рирар. Газетала гьарил номерра­, сунени буруливан, хIярп­­ли­чи­бад хIярпличи бикайчи бу­­чIули са­ри. Гьачамра газета­ли­­чила гъай де­таурхIели, илини ду­­рибти дугьби­ хъум­хIер­­тисра: «Ну газетали хурег бирахъесра бур­­сирарира». ХIе­­рагу ца, секьяй­дали нушала га­зе­та адамтас багалабирулил или гьанби­киб­сири. Аминат ил­­кьяйда рикI­­нила сабабра, хIу­ша­ни балу­ли­ван, газетала хьунул адамтас хас­барибси бяхI дура­бул­хъни­ли­­зиб саб­ри. Ди­ла пик­рили, гьанна ба­ай­чира Аминат­ли пер­гер хурегуни хIя­дур­ди­ру­ли дурги, или биалра илис аргъахъес дигулри газетали илала хурегуни далкьарахънила ус­­­тадеш гIердуцниличила, сагати баянти гьаладихьниличила. Илала дугьбани балахъули саби се­­­цад мягIничебси мер бурцулил илала гIямрулизиб даргала га­зетали. 
Даргантас цагьатIи разиси савгъат – Аминат ГIябдул­ма­на­повала ишди бурхIназиб «Чер­ди­­кIибти» бикIуси сагаси жуз ду­рабухъи саби. Жузлизирти наз­мурти авторли хIябал-авал бу­­­тIаличи дутIили сари: 1) наз­мур­­тала туснакъчи; 2) дигай че­­­­­ряхIдирули; 3) ну акIубти мер-муса; 4) дургъбала ми­цIир­т­и бикьруми. Илкьяйдали лер су­­нени урусла ва декIар-де­кIар­ти миллатунала поэтуна­ла шур­датурти назмуртира. Цаибси бу­тIа­лизи каберхурси назмулисра илини илгъуна у бедили саби. Ав­торли сари туснакъчилизи хал­­­рирули сари, амма учIаннис гьан­­мабикахъаб ил гьарли-мар­ли­ туснакълизи рикили сари или, ил назмуртала туснакъ саби: 
«Назмуртала асарли
Ну туснакъчи рарилра,
Дуги-хIери, ясирван,
Хъулир дебарарилра».
 
ХIера, авторла сунезиб илцадра ахъри агара назмурта хIе­­лукIес. 
Жузличила лукIалли, ишар дурести дахъдиур. Ил багьандан нуни ил хIушази бел­чIа­хъес балтасра. 
Наб ишаб биалли авторлис дигулра гьатIира халати сар­хиб­­дешуни, къаркъаван чIу­ма­си арадеш, талихI далгес.  

1 Комментарий

  • Хайдакьлан 01 сентября 2016

    Дургьав ила пагьмуби их1ярил Аминат !!!

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru