f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

45 дусла гIергъи

Ишдусла августла 20-личиб Сер­го­къа­­­лала педу­чи­ли­ще­ла 1971 ибил дус­ла вы­пуск­­­ни­куни цала­бикиб. Ил гьу­ни­­баъни дураберкIес ха­ласи хIян­­­чи бариб ЦIиз­гъа­ри­ла ши­ли­­­зивадси Бадирханов За­­ка­­ри­гани.

Кабизахъурси замана хIя­сибли, цакурсланти бакIиб саби бучIули калунси, гьалаб педучилище мерлабиубси юртлизи. Халаси разидеш сабри, бучIули калунти гьалмагъуначил чула разити бурхIни гьандикахъни! Лебилра хIянкабиублири, ду­­­дешуницунра ахIи, хала ду­­дешунира бетаурлири. Пе­ду­­­чи­лищела азбар сагадан ми­­­­цIир­сабиубсиванри. Илар ра­­зидешлара, узидешлара, ду­кел­цIилара дазу аги.
Сергокъалара къяйцI­ба­ри­ли, гьайдиубра нуша «Спарта» бикIуси кафелизи, гьуни­баъни даимбарес.
Нушала балбуц бетерха­хъес халаси кумекбариб Сер­­го­­къа­лала 2-ибил школала за­­­вуч ХIяжиев ГIяхIмад Мя­­хIям­­­­­­ма­довичли. Дила бегI­ла­ра гIяхI­си юл­­даш сайри ил. Илини­ кIел жумягI гьалар ну­­ша­ла пре­подаватель Риза ГIяб­­ду­л­ла­бе­ковнази ил гьунибаъни бе­турх­ниличила багьахъурлири. Илала кумек­ли­чибли нушала шадлихъ жявли бехIбихьира. Ца­­­ла­­би­киб­тала ихтилатуни даим­диуб.
Шадлихъ ибхьули тямадани дурибти назмула тугъи сари ишди:
Узидеш хъумхIертули
Разидеш камхIейрули,
Харидешли дицIили
Гьарзали ганздикIули,
Дурхъал гIямру деркIаба
Излуми гьарахъдикаб,
Арадеш имцIабиаб,
АхIерти узби-рузби!
БегI гьалав гъайухъун балбуцла сиптакар Бадирханов За­карига. Илис гIергъи гъайбухъун лебилра.
45 дусла духIнар чула гIям­ру­­лизир ва хъали­барг­лизир ка­­­дикибти анцIбукьуначила у­р­­­­кIи гьаргли гъайбикIи ле­бил­ра­. Гьу­нибаибтала ургаб леб­ри спорт­лизир чедибдешуни сар­хибси тре­нерра, ДР-ла Президентла гран­туни сархибтира, РФ-ла цахI­­набси багьудила отлични­ку­­­нира, илкьяйдали ДР-ла урибси учительла хIур­­матла уличи лайикьбикибтира.
45 дус гьалар нуша дучIа­хъули калунти преподавательтазирад ракIес риубси ца Риза ГIябдуллабековна сарри. Нушала преподавательли гьандушиб белчIудила ва студентунала гIямрулизир кадикибти цацадехIти анцIбукьуни. Илини сари жирарнилис халаси баркаллара багьахъур. Цалабикибтани Риза ГIябдуллабековнас чула шайзибадра баркалла ба­гьахъур ва камси савгъатра пеш­кешбариб.
Лебтасалра ил гьунибаъни илцадра гIяхIбизур, хIятта гьар дусла августла 3-личиб гIурра къаршибиркес вягIдалабиуб.
Ил балбуцличиб гъайбухъунти лебилра юлдашунани дурибтазирад гьалабирхьулра чIянкIли Бадирханов Закаригани нушаб лебтасалра багъишлабарибси назму. Куплетлизирти къяянала цаибти хIурпразибад детаурти сари сунела юлдашунала уми. БелчIена иш назму хIушанира.
Мирхъи дулхъан вавначир
Азадли гездикIули.
Ранг-рангла тIем кайсули,
ИмцIабиаб баракат.
ЯхI-хIяяра ламусра
Мурталра хIечил диаб.

Разили гъайрикIули,
Авид ванабирули
ЗурхIябван пархрикIули,
Исму жагабиридра
Яшавра гьарзабираб,
ТалихIра имцIабиаб.

ХIечил цугбикибтачил
Яхши-хуш гьаладуршид,
Жявли бекI хIянбиалра,
Иргъид гьалмагъла мурад
Мургьила марка баркьаб
Урдаличи хIу-алав
Рурхъули шангра биаб,
Абалкунси чирагъра
Даимлис шалабикIаб.

Паргъатли хIу ралтулрив
Арслангъунти дурхIнани?
ТIякьярбикIахъулив бекI
Ирзути суалтани?
МабакIаб цалра бархIи
Азадси зак бамкьеси,
ТалихI адхIебацIибси.

Марти гьалмагъунала
УнабурхI лукахъули,
СяхIбатличив улгули,
Арали хIу ватаби.

Пушгьунчирти тIулрачи
АцIири хIу азирна,
Шадли гIямру деркIаби
Аллагьлизи улгули.

Ахъ хIурхъила бекIличи
МяхIкамли ахъриубри
Игъбарли гIеррурцули,
Наслу чумра бяркъурри
Аваданси анхълизир
Талхъанван хIерриаби.

ГIяхIла хабар аргъили,
Ибхьид унза-улкьайти
БерхIила шалати нур
Анкъилизи адицIур
Дунъя ласбикIуцадхIи,
УркIира тIашмабизаб.
Лагьнала тIамаличил
Лачинтира тIатIбулхъаб
Арцурси гьунуцIлисван
Гьундури гьамаддиаб.

Сирагьантла мукърачив
Ядаван каммайаби,
ГIямрулизир талихIра
Иманра имцIадиаб,
Давлумира дахъдааб.

Мактаблизи вашудра
Я хIеб, яни хIеили,
ХIу ганзикIуси гьунчир
Я хъалта-кьар мадакIаб.
МалхIямли гъайикIули,
МяхIкамли вяшикIули,
АкIубтас бархьси гьуни
Даимлис гьаргбиридра.

Морскоела шилизив
Ялгъузли виъмайаби,
ХIела гьалмагъуначи
Я гьуни хъуммартаби.
Муриси гьанкI батурли,
Маргьличи дураулхъад,
АхIмакь узбала ургав
Дигиличил гъайулхъад
Сартанлаван хIер сахъси,
АнцIиллаван ганз кункси
ЛагьбикIуси карилаб
Азихъра каммабиаб,
Макьамтира зайдикIаб.

НикIабала хIулбачи
Умутличил хIеррикIан,
Рулхъули, пишряхъили,
Пикруми гьарахъдиран,
Идбагла аятуни
Яргали тикрардиран,
Тухумти харибиран.

Мургьи-кьарла майдайчив
Я заблиу майкаби,
ХIед кьадарти дусмазив
Я къияйзи майкаби,
Мигла гамурбигъунти
Марти гьалмагъуначил
Ахъбурцули пигьала
Дерхъаб жанра гIямрура.

МугIяллимла хIянчила
Унабурх хIебелкахъи,
Ругертачив урхьула
Азадли гезикIади
Дам-дядла авидлизир
ХупI-кIучIра каммадиаб,
Ахъли дерхъабра дираб
Наслура даимбиаб.

23 сен 2016 1 Комментарий   МяхIяммад Кьурбанов, Зубанчи

Ишдусла августла 20-личиб Сер­го­къа­­­лала педу­чи­ли­ще­ла 1971 ибил дус­ла вы­пуск­­­ни­куни цала­бикиб. Ил гьу­ни­­баъни дураберкIес ха­ласи хIян­­­чи бариб ЦIиз­гъа­ри­ла ши­ли­­­зивадси Бадирханов За­­ка­­ри­гани.

Кабизахъурси замана хIя­сибли, цакурсланти бакIиб саби бучIули калунси, гьалаб педучилище мерлабиубси юртлизи. Халаси разидеш сабри, бучIули калунти гьалмагъуначил чула разити бурхIни гьандикахъни! Лебилра хIянкабиублири, ду­­­дешуницунра ахIи, хала ду­­дешунира бетаурлири. Пе­ду­­­чи­лищела азбар сагадан ми­­­­цIир­сабиубсиванри. Илар ра­­зидешлара, узидешлара, ду­кел­цIилара дазу аги.
Сергокъалара къяйцI­ба­ри­ли, гьайдиубра нуша «Спарта» бикIуси кафелизи, гьуни­баъни даимбарес.
Нушала балбуц бетерха­хъес халаси кумекбариб Сер­­го­­къа­лала 2-ибил школала за­­­вуч ХIяжиев ГIяхIмад Мя­­хIям­­­­­­ма­довичли. Дила бегI­ла­ра гIяхI­си юл­­даш сайри ил. Илини­ кIел жумягI гьалар ну­­ша­ла пре­подаватель Риза ГIяб­­ду­л­ла­бе­ковнази ил гьунибаъни бе­турх­ниличила багьахъурлири. Илала кумек­ли­чибли нушала шадлихъ жявли бехIбихьира. Ца­­­ла­­би­киб­тала ихтилатуни даим­диуб.
Шадлихъ ибхьули тямадани дурибти назмула тугъи сари ишди:
Узидеш хъумхIертули
Разидеш камхIейрули,
Харидешли дицIили
Гьарзали ганздикIули,
Дурхъал гIямру деркIаба
Излуми гьарахъдикаб,
Арадеш имцIабиаб,
АхIерти узби-рузби!
БегI гьалав гъайухъун балбуцла сиптакар Бадирханов За­карига. Илис гIергъи гъайбухъун лебилра.
45 дусла духIнар чула гIям­ру­­лизир ва хъали­барг­лизир ка­­­дикибти анцIбукьуначила у­р­­­­кIи гьаргли гъайбикIи ле­бил­ра­. Гьу­нибаибтала ургаб леб­ри спорт­лизир чедибдешуни сар­хибси тре­нерра, ДР-ла Президентла гран­туни сархибтира, РФ-ла цахI­­набси багьудила отлични­ку­­­нира, илкьяйдали ДР-ла урибси учительла хIур­­матла уличи лайикьбикибтира.
45 дус гьалар нуша дучIа­хъули калунти преподавательтазирад ракIес риубси ца Риза ГIябдуллабековна сарри. Нушала преподавательли гьандушиб белчIудила ва студентунала гIямрулизир кадикибти цацадехIти анцIбукьуни. Илини сари жирарнилис халаси баркаллара багьахъур. Цалабикибтани Риза ГIябдуллабековнас чула шайзибадра баркалла ба­гьахъур ва камси савгъатра пеш­кешбариб.
Лебтасалра ил гьунибаъни илцадра гIяхIбизур, хIятта гьар дусла августла 3-личиб гIурра къаршибиркес вягIдалабиуб.
Ил балбуцличиб гъайбухъунти лебилра юлдашунани дурибтазирад гьалабирхьулра чIянкIли Бадирханов Закаригани нушаб лебтасалра багъишлабарибси назму. Куплетлизирти къяянала цаибти хIурпразибад детаурти сари сунела юлдашунала уми. БелчIена иш назму хIушанира.
Мирхъи дулхъан вавначир
Азадли гездикIули.
Ранг-рангла тIем кайсули,
ИмцIабиаб баракат.
ЯхI-хIяяра ламусра
Мурталра хIечил диаб.

Разили гъайрикIули,
Авид ванабирули
ЗурхIябван пархрикIули,
Исму жагабиридра
Яшавра гьарзабираб,
ТалихIра имцIабиаб.

ХIечил цугбикибтачил
Яхши-хуш гьаладуршид,
Жявли бекI хIянбиалра,
Иргъид гьалмагъла мурад
Мургьила марка баркьаб
Урдаличи хIу-алав
Рурхъули шангра биаб,
Абалкунси чирагъра
Даимлис шалабикIаб.

Паргъатли хIу ралтулрив
Арслангъунти дурхIнани?
ТIякьярбикIахъулив бекI
Ирзути суалтани?
МабакIаб цалра бархIи
Азадси зак бамкьеси,
ТалихI адхIебацIибси.

Марти гьалмагъунала
УнабурхI лукахъули,
СяхIбатличив улгули,
Арали хIу ватаби.

Пушгьунчирти тIулрачи
АцIири хIу азирна,
Шадли гIямру деркIаби
Аллагьлизи улгули.

Ахъ хIурхъила бекIличи
МяхIкамли ахъриубри
Игъбарли гIеррурцули,
Наслу чумра бяркъурри
Аваданси анхълизир
Талхъанван хIерриаби.

ГIяхIла хабар аргъили,
Ибхьид унза-улкьайти
БерхIила шалати нур
Анкъилизи адицIур
Дунъя ласбикIуцадхIи,
УркIира тIашмабизаб.
Лагьнала тIамаличил
Лачинтира тIатIбулхъаб
Арцурси гьунуцIлисван
Гьундури гьамаддиаб.

Сирагьантла мукърачив
Ядаван каммайаби,
ГIямрулизир талихIра
Иманра имцIадиаб,
Давлумира дахъдааб.

Мактаблизи вашудра
Я хIеб, яни хIеили,
ХIу ганзикIуси гьунчир
Я хъалта-кьар мадакIаб.
МалхIямли гъайикIули,
МяхIкамли вяшикIули,
АкIубтас бархьси гьуни
Даимлис гьаргбиридра.

Морскоела шилизив
Ялгъузли виъмайаби,
ХIела гьалмагъуначи
Я гьуни хъуммартаби.
Муриси гьанкI батурли,
Маргьличи дураулхъад,
АхIмакь узбала ургав
Дигиличил гъайулхъад
Сартанлаван хIер сахъси,
АнцIиллаван ганз кункси
ЛагьбикIуси карилаб
Азихъра каммабиаб,
Макьамтира зайдикIаб.

НикIабала хIулбачи
Умутличил хIеррикIан,
Рулхъули, пишряхъили,
Пикруми гьарахъдиран,
Идбагла аятуни
Яргали тикрардиран,
Тухумти харибиран.

Мургьи-кьарла майдайчив
Я заблиу майкаби,
ХIед кьадарти дусмазив
Я къияйзи майкаби,
Мигла гамурбигъунти
Марти гьалмагъуначил
Ахъбурцули пигьала
Дерхъаб жанра гIямрура.

МугIяллимла хIянчила
Унабурх хIебелкахъи,
Ругертачив урхьула
Азадли гезикIади
Дам-дядла авидлизир
ХупI-кIучIра каммадиаб,
Ахъли дерхъабра дираб
Наслура даимбиаб.

1 Комментарий

  • Ризван 25 сентября 2016

    Ассалам алейкум Замана баркалла халаси делк!унти назмуртас.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru