f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Багьудила мажлис

Дубуртазир гIебш­ни гъамди­кIу­­хIе­ли заб-марка им­цIа­дирар ва аргъ тяхIука­бирар. Амма ил бархIи Даха­даев­­ла районнизиб му­­гIял­­лим­тала байрам лебхIели бурги, Че­вяхIсини аязси бар­хIира ря­хIятси цIуэ­рира пеш­­кеш­дарилри. Дирихьмира учи-учи­дикили, гьарахъси лесла бяхI­лизи иб­кьдикилри. ВацIа-кьадара гьан­на­лис гIебш­нила някьиш варакьдарес далкь­хIеур­ли лералри. 

07 сен 2018 0 комментарий   ПатIимат Кьурбанова

Райцентрлизи тах шагьар­лиз­ибадти гIяхIли гъам­биру­хIе­ли, районна лерилра шима­зи­бадти Уркарахъи ца­ла­­бир­кути мугIя­ллимтала кьу­кь­ни къаршидиркулри. СягIят 9 ди­­­кили хIе­диалра, сир­хIя­ла ва муирала лугъатуначилти ду­­гати масхуртанира разити ду­­кел­цIилира райцентр бел­хIе­­­хъири.
…БелчIудила сагаси дус бехI­­­бихьес гьалаб Уркухъла да­­­хъал шалубарси гимназия­ли­зиб багьудила мажлис бехI­­би­­хьиб­сири. Илар бутIа­кьян­деш­ дариб районна школа­ба­ла ру­­ко­водительтани ва учи­тель­та­­ни.
Балбуц ибхьули гъайухъун муниципалитетла бекI Ж.ГIя­маров: «ХIурматла мажлисла бу­тIа­­кьянчиби, хIуша мубаракдирулрая ишгъуна мягI­ни­чеб­си балбуцличил. ХIушала ахъси гьавра мурхьти багьудлумира диубли дигулра. Вирхулра, хIу­шани барсур устадеш гIе­бис­ни­личи ва хIушала бузерилизир чедибдешуни дирахъниличи. Умутбирхьулра иш балбуцла гIяхIдешли педагогуналацунра ахIи, ученикунала багьудлумазирра дигести дарсдешуни дирахъниличи. Учительла дагьри ахъли диубцад илала ученикра улкала чиди-дигара мерличив виалра, сунела зилантазивадли мурхьти багьудлумачивли декIарулхъан. Нушани – районна руководстволи учительтала багьудлумала даража ахъбуцес багьандан кумекбирехIе».
Илар семинартира устадешла дурсрира дурадер­кIиб.
Мажлис ахъси даражаличиб дураберкIес багьандан рес­публикала черяхIти заведе­ниебала преподавательти ва гIяхI­тигъунти учительти жибариб. Илди саби ДГУ-ла доцент Мурад Алжанбеков, ДГУ-ла экологическая химияла ва технологияла кафедрала заведующий ГIябдулхIялим ГIисаев, ДГУ-ла Дагъиста мезанала кафедрала заведующий, филологияла гIилмуртала доктор Муса БяхIяммадов, ДГУ-ла историяла кафедрала доцент Рабадан СултIанбеков, ДГУ-ла политэкономияла кафедрала преподаватель ХIяжи Кьурбанов, Первомайскла урга даражала школала информатикала учитель Азардух ГIялимов, Дербентла гимназияла англияла мезла учитель ХIусейнжан Катекаев, Дербент шагьарла урга даражала 12 ибил номерла школала урус мезла ва литературала учительница Эльмира Рабазанова, Дербент шагьарла урга даражала 12 ибил номерла школала ИЗО-ла учительница Хатира ХIяжиева.
Илди гъайбухъун районна педагогунала гьалаб ва чула устадешла, белчIудилизир багаладиэсти цархIилти далдуцуначила чебетаахъили буриб.
ХI.Катекаев гIяхIлазивадли бегI гьалав гъайухъун. «Ну дебали разилири Дахадаевла районна педагогуначил гьуниваэс имкан­бакI­ниличи. Дила бузерила устадешличила бурес дигулра хIушази бегI гьалабси яргализиб. ИшхIелла манзиллизир англияла мез дебали мягIничерти сари ва илди школьникунази ункъли дагьахъес нушала чеблара саби...
2020-ибил дуслизир дурала улкнала мезанала имтихIянти дедлугути сари ва илди мез руркъниличи пикри гьатIира им­цIабаресра чебиркур. Им­тихIянти секьяйда дедлугутил ва дурхIни секьяйда илдачи хIядурбирутил нушани цахIнарти цIакьаначил ил ма­съа­ла бекIбарес хIяжатбиркур. Ил­хIе­ли нушани сагати технологияби ва телефонти пайдаладаресра дирехIе. БегIлара бекI­­ли­биубсигъуна, дурхI­ни пик­­ри­би­кIахъес бурсибарни саби.
Илдани гьарил чузи бедибси суайс чебетаибси жавабра чарбатес хIяжатси саби. ВегIли кабирхьуси пред­метличи дурхIнала диги адикьалли, гьар секIал ункъли детарар. Ученикунира ункъли бучIес бажардибиркур, педагогунас бузесра гьамадли бирар», — буриб илини.
Э.Рабазанованира сари дахадаевлантачил къарширикниличи разили риъниличила багьахъур: «Дигеси саби дурхIнала някъбани ишдигъунти жагати секIал дирнила дурабадли, цIедеш ва духълуми дашахъес имканти дургнира. ХIера, школьникунала ва лебилра дахадаевлантала бузерила чедибдешунала бикьрумили детаурли сари ишди нушани чедиути цIедешла ва духълумала сабухъуни. Баркалла хIуша илдигъунти бузери дигути сарнилис. Нуни кабирхьуси предметличила гъайрикIасли, ил бархбасунси саби цархIилти лерилра предметуначил. ДурхIнази сочинение бел­кIахъес хъарбирухIели, цар­хIилти предметуначил бархбалсахъули рирус. Ил багьандан педколлективла цахIнабси бузериличил дурхIнала багьудлуми ахъдурцес хIяжатбиркур.
ИшбархIи дурхIнани художественный жузи хIедучIни дигеси ахIен. Ил се­кIал филологунала бузерила хIярхI­деш саби бегI гьалабси яргализиб».
А.ГIялимовли бурни хIя­сибли, дурхI­ни олимпиадабачи хIя­дур­бир­ниличи ха­ласи пик­ри бяхIчииэс хIя­жатли са­би. Класслизив илгъуна ункъ­ли учIуси дурхIя виалли, цархIилтира иличи хIер­би­кIули бел­чIу­диличи чекабилзан, илизибадли гIибрат кайсу, иличил абзбикIар.
Х.ХIяжиевани сунени кадирхьути бузерила дурсрачила баянти гьандушиб ва багаладиэсти далилти гьаладихьиб.
ХI.Кьурбановли буриб: «Ну­ни бурес дигулра ЕГЭ-личи бируси хIядурдешличила, сена­хIенну нура илала комис­сиялизи кархусира. Им­ти­хIянти лугухIели имцIати дурхI­­нани экономический ва юридический факультетунази букьес багьандан чердиркIули сари илди. Рахли ила каберхес хIебиалли, цархIилти факультетунази букьес чевкъули саби. Илар биалли, илдани дедибти имтихIянти хIяжатли ахIен. Ил багьандан имцIали имтихIянти дедлугес хIяжатбиркур. Чумал дус гьалар экономический ва юридический багьудлумачилти специалистуни хIяжатлири. ГIур илдигъунти специалистуни бахъбаиб ва хIянчурби агарли кавлутира имцIабиуб».
ГI.ГIисаевли школабазир химияла дурс­ри кадирхьес багьандан хIяжатти гIягI­ниахълуми хIедиалли, илдала мерличир пайдаладарести даргесра вируси сай или буриб.
Р.СултIанбековли буриб: «Маж­лис ду­ра­беркIес кумекбарибтас халаси баркалла. Районнизибти учительталара ученикуналара чедибдешуни камли ахIен. Илини бурули саби дахадаевлантала багьудлумала даража ахъли биъниличила. Иличи нуни пахрубирулира вирус. Школабазиб Дагъиста история кабирхьнила масъалара пикрила дайлаб биахъес чебиркур».
М.БяхIяммадовра гъаухъун: «ХIурматла дахадаевланти, гIяхIли, хIуша ишгъуна къугъаси байрамличил мубаракдирулрая. ГIе, иш халаси байрам саби, районна мугIяллимтала пергерси мажлис саби. Учительтачи адамти хIурматличил саби хIербикIути. Бургар илдала санигIятла кьимат хIебалутира. Нура калунсира учительли узули. Узули калунра ну цархIилти мераначивра, амма учительлагъуна къиянси хIянчи лебси ахIен. Нушала районнизиб лукIути адамтира камли ахIен. Илдала дурадухъи сари жузира. Бускрила шилизивадси БяхIяммад ХIябибуллаевла дахъал гIяхIти белкIани лерти сари. Илди жузлизи цаладяхъес биалри, дебали гIяхIсири.
Районна педагогуни ункъли гIеббурцни багьандан муниципалитетла бекIлис ва районна аппаратлис баркалла багьахъес дигулра.
Дарган мезличила дахъал дирар дурути. Амма илди гьаладяхI дашахъес дигути бахъал саби викIес хIейрар. Нушала районнизиб биалли ил шайчиб белгиси хIянчи дурабуркIули саби. Дарган мезла республикала олимпиадабачир 11 районна ва 10 шагьарла дурхIнани бутIакьяндеш дирути сари. Илдазибадли гьаларти мерани дуцибти ДГУ-ла филологияла факультетлизи бурцутира саби. Илгъуна олимпиада улкалайчил цугбуцес вирар, сенахIенну республикализиб ил дураберкIили гIергъи, чинабалра ил гIур (иличиб ахъси даражализиб) дурабуркIуси ахIен».
ЦРО-ла директор Б.ХIя­сайниевла ва районна багьудила уп­рав­лениела начальник М.Су­лай­ба­новла бекIдешлиуб мажлис дура­буркI­ни­лизиб чили се барес гIягIнилил белгибариб. Гьарил секциялис багьудичебти модератортани бекIдешдирулри.
«Мажлисла бекIли­биуб­си­гъу­на мурад ишбархIила ба­гь­удила бетуцлизир къаршидиркути далилтачи руководительталара педагогуналара пикри бяхIчиаахъни саби, белчIудила даража ахъбуцни ва багьудила учреждениебазиб бузерила устадеш гIебасни саби. Педа­го­гунани пайдаладирути сагадешуни ах­тар­дидирехIе», — буриб Б.ХIя­сай­ниевли.
Илкьяйдали районна школабани жагали бал­кьаа­хъур­лири выставкара. Илар чедаэс вирулри дурхI­на­ни дарибти декIар-декIарти ваяхI, ва илдани дакIа­хъибти цIедешра духълумира.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru