f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Абзур дус ил агарли…

ХIябра дархьти дуилигу «Замана хIебаили, селра барес вируси ахIен» би­кIу­ти дугьби. Илис бикьрилис гьан­бур­­шисра ишди бурхIназиб набчил кабикибси ца анцIбукьличила.

07 сен 2018 0 комментарий   ХIяжимурад Ражабов

Ну вахъхIи хIядурикIусири сентябрь баз сабаибхIели гIяхIси макьала хIядурбирис викIули. Гьайгьайра, ил макьала цугли дус гьалав, ириъ сентябрьла 4-личив, нушачивад арякьунси даргала поэт ва журналист МяхIяммад Рабадановличила бирусири.
Ил пикрили кайхьира столличи МяхIяммадла назмуртала ва сунени цархIилтала белкIани учидяхъили дуракаибти жузи (Агь, гIяпабаркь! Ца-кIел жумягIла-базла бухIнаб печатьлизиб дураэсли хIядурбири илини чила-дигара жуз). Ириъла сентябрьличир ва гIергъити бузразир МяхIяммадличила сунечил барх бузутани, юлдашунани ва балутани делкIунти макьалабачилти газетабира кадихьира гьала.
Наб гьанбиркули бурги, рахли илди чедидяхъясли, бикIуливан, хIянсавдар дяхъи, ишбархIи бетаурсиван билзан ит дус гьалаб кабикибси дебали хIейгеси анцIбукь ва гьуцIирура ну макьала белкIахъес или. Юх. Селра бетхIеур: валкьхIеурра, заманаличиб белкIи, арбякьунси жумягI бархIилис макьала газетализиб дураэс. Гьарли-марли хIейрули уилра нуни замана хIебаили селра барес.
ЧIянкIли ишбархIи, сентябрьла 4-личиб, шала хIедикили лерай къизбухъун уркIи. «Агь, хIела вегIебш, хIилхIи калунгу нуни юлдаш цахIнав хъумуртули!», - чевсаргъира гьанкIлизивад.
Ириъ сентябрьла 4-личивра (ит бархIи ну нушала шилизиври, дила гъамси вебкIили, муръаличив) уркIаира МяхIяммад нушачивад арякьи сай ибси хабарли. Нуни балусири кIел бархIи гьалав ил хабарагарли зягIипикили виъниличила, амма дила уркIилизи камси заманалисалра ил убкIар ибси пикIри бухIнахIеберхур.
«Итцадра дахъал дирути лерси адам, илди таманхIедарили гIямрулизивад арукьес вирусив?» – гьаннара ну вирхес вирули ахIенра МяхIяммад нушачил агниличи. Сунела дудешла узи Сулайбан Рабадановла дураэс хIядурбарибси назмуртала цагьатIи жуз? Сунес дебали дигути унра шанти трисанчилантачила лукIули, байхъубиубси цархIил жузра? Хъярбукан уршилара хIинтIан рурсилара дигайличила, илди хъабиубла 55 дус гIергъи сагадан бируси мекъличиб сунени белчIес или белкIунси поэма? Дахъал цархIилтира, дарес кьасли хIедарили калунти хIянчи?
Нуни цархIил хIеласра итван хIериэс къалабавикIуси адам! Бахъал бирутири «Замана» газетала редакциялизи МяхIяммадличи башути адамти. Редакцияла жаняхIлизи ухIнаухъунсини бегIла гьалав чейуси столла гIела кайили лукIуси МяхIяммад сайри. Илала кабинетла унза мурталра гьаргли дири.
Камси гьалав Избербашлизив хIерируси нушала газетала гъамси юлдаш, мухбир Ражаб МяхIяммадов, телефоннизивад ихтилатикIухIели, набзи викIар: «Мурад, дахъал лукIес-декIар къайгъна маркьуд, къалабамайкIуд, багьлакайубли хIянчили виркьен». Нуни балуси саби, сунела узи, даргала машгьурси поэт Жамбулатра гъамси юлдаш МяхIяммадра гьанбиркули, ну мяхIкамирули, ил набзи или викIули виъни. Баркалла хIед, Ражаб! Ну хIела гъайличи лехIирхъус. Сен хIуни илдигъунти насихIятуни хIела узисра юлдашлисра хIедурибтив? Балули ургуд хIуни хIела гIякьлумачи илди лехIхIебилзни. Ил нунира балуси саби. Итди кIелра хIер­биэс дебали къалабабикIути адамтири.
МяхIяммад Рабадановла хIила гъяж цацахIели 200-личи абиркусири. Ил багьандан илини гIергъити 2-3 дуслизиб держла хIебужи, пиволалра. Наб­чивад Аллагь чевверхаб, ну Мя­хIям­мадлизи «камси бужес гIягIниси саби», «хапли держ лайдикIути ахIен» викIаси. Ил, някъра гьакIбирули сайра, «юх, юх, цугхIебиркур, тухтурта бурибси саби набзи, цугхIебиркур» викIи. МяхIяммадли балути бахъал бири тухтурти, ва илини, илди гапбирули, дахъал макьалаби делкIун. Ил илдани дурутачира гIяхIил лехIирхъули уилри.
Ишар наб гьандушес дигулра «Замана» газетала хIянчизар Раисат Мур­ту­­загIялиевани арбякьунси дусла сентябрьличиб белкIунси «Дирхаэс къияннигу» бикIуси назмулизирад чумал тугъ:
«ХIу чучила лукIути
Чинабрира тухтурти,
ХIу иза кьялшубани
Хапли кIапIуцибхIели?»
Яра дила, яра Раисатла, нуша тухтуртачи гIяйибта диркьули, дурути дугьби ахIен ишди. Вари, вари, нушала ахIерти тухтурти, хIушаб илкьяйда гьанмабиркахъидая: чедирти дугьби нушаб дебали дигусилис ва гьанна нушачил варх агарсилис дучIути чIиллайти тяхIярли кибти сари.
ХIера, ишдигъунти тугъира лер Раисатла назмулизир:
«Кабинетлаб цунбухъи,
Бисули саби чугур,
Нушаб зайбикIахъули,
Жагали хIуни бирхъул».
Дебали дархьти гъай сари илдира. Тамашала разиси адам вири нушала МяхIяммад! Гьаннара гьандуршули дирар печатьла Юртлизиб бузутани МяхIяммадла ахъти дукелцIи. Савли МяхIяммад жаняхIлизи ацIалри, илала разити дукелцIили булхIухъули бири 11 дерхIла юрт. Ца бархIи илра нура ганзухъуначирад уряхIихъухIели, кIиибил дерхIла жаняхIлизи бикуси унза гьаргбиуб ва ца хьунул адамли, ахъли дукаркIули или, нушачи гIяйиббариб. КIиибил дерхIличиб нушала Министерство сабри ил анцIбукьлис камси гьалаб ила мерлабиубси, ва ил хьунул адамли МяхIяммад хIелули руилри.
МяхIяммад Рабаданов дила унраличив акIубси сай. Колхозла бекI бухгалтер МяхIяммадла дудеш Рабаданов ТагIиннара колхозла хала букIун дила дудеш ГIяммала Ражаблара юртанала ургаб уркурацун башес бируси гьуни сабри лебси. Илди кIелра ЧебяхIси ВатIа дергъла бутIакьянчиби бирутири. Хала букIун дубурличивад хъули вакIибхIели, дубурла вавнани тIембикIуси хIинда-шамла диъла хинкI ва мазала зярхIси нуси беркахъес сунечи тIалаббирутири колхозла бекI бухгалтерли. Гьандуршутири илдани чула дявила дусми, дурхIнала арадешлис ахъдурцутири гIярякьила пигьлуми.
Илдала кIел урши зилантири: Мя­хIям­мадра дила виштIал узи СягIид­ра. Барх башутири илди ца класслизи бучIесра, барх баши кигьмачил дуки-гьунира, барх баши Кумли-къада умхIачил урцул дихесра. Барх бякьун илди, шилизиб школа таманаили гIер­гъи, Москвализи бучIес каберхесра. Барх чарбухъун, иститутуни таманаили, Москвализибадра. Цали касиб инженер-строительла, итилли культурала хIянчизарла санигIятунира. МяхIячкъала шагьарлизиб, цаличи ца башули, узидеш даимдирули, хIербирули калун илди: Чернобильла ветеран, Армениялизир мерс дакьи гъятIаибси Ленинакан сагали тIашбатес бархьибси «Дагстрой» СМП-ла начальник, Дагъиста урибси строитель, азадли мушулбашнила ветерантала ургав дунъяла чемпион ветаурси дила узи СягIид ва Дагъиста урибси культурала хIянчизар, даргала поэт, писатель, машгьурси мухбир, Россияла журналистунала Союзла член, дила унра, юлдаш МяхIяммад. КIелра арбякьун Ахиратла хъули бегIлара гIямру дигеси замана.
СягIидли назмурти ва хабурти хIелукIи, амма жузи дучIи ва илди лукIутас жузи дураахъес арцличил кумекбири. МяхIяммад поэт, писатель ва журналист сайри. Илала дурабад, илинира жузи дурайутас кумекбирули вири. Сунела пенсияла арц харждарили дураибси саби илини Сулайбан Рабадановла муртрил гьалар урус мезличи шурдатурти назмуртала гIергъиси жузра.
ЦагьатIи Сулайба назмуртала жуз дураэс кьас лебсири илала. «Ягъари, МяхIяммад, селис хIу вегIти арц харждарили, дурайути илди хIуни? Чили дучIути гьаннала замана назмурти?» - викIули чи-биалра иличи дугьавизалри, илала дяхI думкьи ва дугьайзурсини бусягIят бали, илдигъунти гъай илис хIейгни. «Сулайба гIурра хIябцIали сборниклизи кахIедарцесцада назмурти лерти сари. ВебкIес гьалаб илини сунела назмурти дураахъес набчи хъарбарибси саби. Чили таманбиру гьатIи илала хъарбаркь, нуни хIебарасли»,- викIи ил. ХIебалас нуни, хъарбарибсирил Сулайбан Рабадановли узила уршиличи сунела поэзияла хазна, яра МяхIяммадли пикридарили дурутирил илди дугьби, уркIилис кьутIкьули хIедиахъес сунела харжани.
Гьанбуршисра хIябал дус гьалаб МяхIяммадли набчил барибси ихтилатра. ИтхIели ну «Молодежь Дагестана» газетализи хабуртани лукIули вираси.
— Гьари, Мурад, дила хIези буруси ца секIал леб, — викIар ил. – «Молодежь Дагестана» газетализи кадирхъути хIела хабурти лебтанилра иштяхIличил дучIули сари. Нушани дурайэхIе хIела жуз. Типографияла начальник Мя­хIям­мад нушала сай, Агъулла районна Чирагъ шилизивадси дарган. ХIела дудеш валуси виэсра асубирар илини. ХIела жуз дураэсли илини дахъал арц кахIейсу. Гьаланачиб жузла презентация бирехIе. Марат ХIяжиевли кумекбиру. ГIур хIела жуз гьалабирхьехIе ДР-ла хIукуматла премияличи. Нуни бахъал балути саби ил масъайзиб бузути, илдани нушаб кумекбиру. Жуз премияличи лайикьбиркур. ИлхIели премиялизирад 30 азир къуруш хIуни наб лугад, хIедиути арц нунира чедихьили, цагьатIи Сулайба назмуртала жуз дурайэхIе.
Гьанна гьанбикалра ит ихтилат, дила дукIелцIидулхъан. ИтхIели, юлдаш гьимхIеркIахъис викIули, нуни илизи, пишяхъили, хьарбаибсири, чум къуруш сабил Дагъиста хIукуматла премия. «Шударш азир къуруш саби, - викIар МяхIяммад.- Илала чеди жуз бицили дикибти арцра хIед». ГьатIира халаси кьасличил дукархIяйхIес къайгъна виркьуси, ну викIулра: «ИшбархIи нушани, кабинетлизи кадиили, кахIебушибси синкала кабц бутIира, дила узи МяхIяммад». Дила уркIиларти дигIянати дукелцIи-мага чедаибу, яра цархIил се пикрибарибал, гIур илини наб биркуси премияличила гьанхIебушиб. Нунира, премия касес ахIенну, жуз дураэсалра гьанналис пикрибарибси ахIен.
Дебали дигахъи МяхIяммадлис сунела ши ва шанти, юлдашуни, газетализиб барх бузути. МяхIяммадли халаси къайгъибариб, сунела халал узи Рабадан ТагIиновлира Ражаб МяхIяммадовлира белкIунсиличи суненира баянти имцIадарили, «Дибгашила ши» бикIуси жуз дуракаэс. Багьирая, юлдашуни: дебали къиянси хIянчи саби ил. ВегIла шиличила жуз белкIунсиличи разихIебикибти цацабехI шанти камбирути ахIен: чи-биалра камли гьануршу, цархIил бекIлил гьанхIевшили кавлан… ва дахъал цархIилти багьанабира дургути сари. Иш гьакIлис дила юлдаш къалабавикни гIяхIлизи арбякьун: чилилра цархIилли нушала шиличила жуз дурахIейи.
ХIера, ишбархIи цугли дус диркули сари МяхIяммад Рабаданов нушачил агарли. УркIиличи някъ чебуцили бурисра, «Замана» газетализиб бузути хIянчизартани МяхIяммад гьанхIевшили калунси бархIи хIебиуб или. Илцадра юлдашуначил валгунси адам вири МяхIяммад.
Бурули бирар, «поэт сунела назмурти дучIули левайра, гIяхIси адам мицIиртани гьануршули левайра, илди бебкIибтази халбирути ахIен» бикIули. Пергер адамра ва поэтра сайри нушала МяхIяммад, хIебиалли ил нушачил варх мицIирли сай. Баласра: гьар дус сентябрьла 4-личив даргантани ил гьаниркахъу.
Дила белкIла ахирлизир, хIушазибад ихтияр касили, ахIерти газета бучIанти, нушачил рарх рузуси Наида Гъуруевани МяхIяммадличила белкIунси макьалализирад МяхIяммадла назмула чумал тугъ хIушабра гьаладирхьисра. Илдани балахъули саби, серил ва чирил нушала МяхIяммадлис имцIалин дигути:
«ХIуша аргъ-бархIигъунти,
Арцантиван азадти,
Арали датабая,
Дила уркIилар лерти…»

« …Бусахъес балтари,
Ну акIубси ши.
УркIилизиб гьаман
Бируд, Дибгаши».
Валтари хIу нушанира усахъес, ахIерси юлдаш МяхIяммад.

Оставить комментарий

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru