f ok v in t y        Версия для слабовидящих

   Без возрастных ограничений

Юбилей

Даршудешла ва баракатла хьулчи

МяхIяммад-Са­лам Ильясович Ума­ха­нов акIубси сай Лавашала районна ЦIудхъурла шилизив 1918 ибил дусла июнна 6-личив. 
Пятница, 01 июня 2018 Автор

Дарганти ахъбуцибси

Дарганти-ургаб камли ахIен мил­лат ахъбуцес, культура гьа­лабяхI арбукес, даргала ли­те­ратурализи мекелли халаси пай кабихьибти, мез лутIи-хьулчилизирадал дяркъурти, гIям­рула декIар-де­кIарти ша­лу­базир халати сархиб­дешуни ди­ахъубти.
Пятница, 25 мая 2018 Автор

Пагьмулис баркалла дикIулра

ПатIимат Кьурбанова нуни иличил рарх рузес рехIрихьибхIели сарри гъамли рагьурси. Илала лер журналистла чараагарли диэс гIягI­нити къиликъуни: чедетаахъали даргала литературный мез дал­ни, макьалализиб каргьахъурли пикри гьалабирхьни, цар­хIил­тала макьалаби къулайдирни, бедибси материал шурбалтни, редакциялизи дархьибти назмурти гIягIниси тяхIярли гьунчидиркахъни ва цархIилтира. Илала декIар-декIарти темабачил дел­кIунти макьалаби нушала бучIантас тяништи ва илдас дигахъути сари, сенахIенну илала черкад дашути дахъал кагъуртани илис бикь­ридеш дирули сари. 
Пятница, 06 апреля 2018 Автор

ГIилмула ахъанайтачи гьуцIли

60 дус гьалаб Дагъиста гIил­мулизиб де­ба­ли мягI­ни­чеб­си анцIбукь бе­таур. СССР-ла гIилмула ака­демияла Президиумли гIил­мула Ака­демияла Дагъиста филиал иб­хь­ни тасдикьбариб. 
Пятница, 08 сентября 2017 Автор

Тах шагьарла тар­и­х

2017 ибил аб­зур дус ну­шаб шад­ли­хъуни сари. Шагьарла Бар­хIи сентябрь базличиб биуб­лихьар, тах шагьарла мэрли ва цархIилти халати хIя­ким­та­ни пикрибарни хIясибли, Мя­хIяч­къалала юбилейлис хас­дарибти дал­дуцуни абзур дус гьар бар­хIи дурадуркIути сари.
Пятница, 28 апреля 2017 Автор

Пагьмула дуклуми

ГIяхIил гьаниркур ил наб: Дагъиста писательтала Союзлизив чейули вираси; шагьарла Буйнакъскла уличилси кьакьализив Юсуп Хаппалаев сай валутани алавурцули вири; чуйнара бялихъуни дуцес урхьулизи аркьули къаршиикиб… БикIуливан, адамтачил варх вири ил.
Пятница, 19 августа 2016 Автор

ГьатIира цIакьани уржахъили дузехIе!

ХIурматла гьалмагъуни! Ишди бурхIназиб нушала ахIерси «Замана» газета 95 дус биуб. Августла 9-личиб редакцияла конференц-заллизиб илис хасбарибси шадлихъ дураберкIира нушани. БакIиб бахъал хIурматла гIяхIли. Иличила хIушани тIинтIли белчIес дирудая иш номерлизиб дурабулхъуси Хасайбат Меджидовала макьалализиб. Дила шайзибад халаси баркалла багьахъес дигулра ил шадлихъ дураберкIахъес кумекбарибтас, хаслира баркалла балахъулра ДР-ла ТФОМС-ла директор МяхIяммад ВалибяхIяндович Сулайбановлис, ДР-ла печатьла ва багьахънибала шайчирси министр Бурлият Мовсаровна Токболатовас ва бахъал цархIилтас, чулира юбилейла далдуцуни гIебшнилизир дурадеркIахъес икьалабарес чесибтас.
Понедельник, 15 августа 2016 Автор

Последние комментарии

Новостные оповещения

Получайте новостные оповещения!

  • о чрезвычайных происшествиях
  • о политических новостях
  • о общественных новостях
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru